INFORMACJE DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU

O badaniu:

Projekt badawczy FS2W (From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków) jest poświęcony zbadaniu losów dalszych karier edukacyjnych i zawodowych młodych Polaków. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu grantowego Maestro 3. Szczegółowy opis zagadnień znajduje się w zakładce O PROJEKCIE.

Kogo badamy:

  1. 3 808 osób urodzonych w 1993 r., które w 2009 r. jako uczniowie gimnazjum, uczestniczyły w międzynarodowym projekcie badawczym PISA 2009 („Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów”) i których rodzice wyrazili wówczas pisemną zgodę na ponowny kontakt z dzieckiem przy kolejnym projekcie badawczym;
  2. 3 561 osób urodzonych w 1992 r., które w 2009 r. jako uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyły w międzynarodowym projekcie badawczym PISA 2009 i których rodzice, lub sami uczniowie wyrazili pisemną zgodę na ponowny kontakt przy kolejnym projekcie badawczym. Większość z tych osób wzięła również udział w projekcie badawczym „Dalsza Nauka i Praca”, realizowanym w szkołach w ciągu kolejnych dwóch lat (2010 i 2011);
  3. 2 496 osób, które urodziły się w 1992 i 1993 r. – wylosowanych z operatu PESEL do obecnego badania po raz pierwszy, a zatem nie biorących do tej pory udziału w wyżej wymienionych, wcześniejszych projektach badawczych (losowanie miało miejsce we wrześniu 2014 r.).

Gdzie i kiedy realizowane będzie badanie:

cbos

Badanie będzie realizowane na terenie całej Polski, w mieszkaniach respondentów, w okresie październik – listopad 2014 roku.  W tym terminie ankieterzy CBOS będą podejmowali próby umówienia się z potencjalnymi respondentami i przeprowadzenia z nimi wywiadów bezpośrednich, ponadto będą starali się uzyskać od nich zgodę na udział w kolejnych projektach badawczych, przewidzianych do realizacji przez zespół naukowców z IFIS PAN.

Liczymy na zrozumienie wagi naszego projektu badawczego przez wszystkie osoby zaproszone do udziału w badaniu, i na życzliwy stosunek wobec ankieterów CBOS, zbierających dane niezbędne do postawienia trafnej diagnozy sytuacji młodych Polaków na rynku pracy w Polsce.

W jaki sposób będzie realizowane badanie FS2W:

  1. Sondaż realizowany techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – czyli wywiad bezpośredni realizowany techniką komputerową. Ta technika polega na bezpośrednim przeprowadzeniu wywiadu przez ankietera w domu respondenta. Ankieter odczytuje pytania wyświetlające się na monitorze laptopa, zaznacza odpowiedzi wskazane przez respondenta (tzw. pytania zamknięte) lub zapisuje treść wypowiedzi respondenta (tzw. pytanie otwarte). Oprogramowanie komputerowe czuwa nad przebiegiem wywiadu, kontrolując logikę zadawania poszczególnych pytań. Dzięki wykorzystaniu laptopów do przeprowadzania wywiadów, proces zbierania danych trwa krócej i jest w mniejszym stopniu obciążony ryzykiem błędów.
  2. Sondaż realizowany techniką WAPI (Web Assisted Personal Interview) – czyli wywiad internetowy realizowany osobiście przez respondenta.Ta technika polega na bezpośrednim wypełnieniu ankiety przez respondenta poprzez stronę internetową, do której link wysyłany jest respondentowi na jego adres mailowy.

Główną techniką realizacyjną projektu From school to work… jest wywiad bezpośredni CAPI, jednak w sytuacji, gdy osobiste spotkanie ankietera z respondentem w terminie przeznaczonym na realizację badania z jakichś względów nie może dojść do skutku (np. ze względu na pobyt respondenta zagranicą), dopuszczamy możliwość samodzielnego wypełnienia ankiety internetowej przez respondenta (czyli wywiad WAPI).Do tego celu niezbędne jest jednak uzyskanie adresu mailowego respondenta, na który przesłany zostanie mu indywidualny link do ankiety.

 W jaki sposób respondenci zostaną powiadomieni o wizycie ankietera (lub o sposobie wypełnienia ankiety internetowej):

1.  Na kilka dni przed wizytą ankietera każdy respondent otrzyma przesyłkę pocztową, zawierającą:

- list z logo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz z logo projektu: FS2W (czyli From school to work…), wyjaśniający szczegółowo cel badania oraz metodę realizacji, a także zawierający informację skąd dysponujemy adresem respondenta – podpisany przez kierownika projektu, prof. Henryka Domańskiego, oraz przez dyrektora Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej, dr hab. Mirosławę Grabowską;

- list z logo Centrum Badania Opinii Społecznej, zawierający informację o dacie wizyty ankietera CBOS, dane personalne ankietera, numer legitymacji ankieterskiej CBOS oraz numer tel. kontaktowego do ankietera. Ponadto list ten zawiera wyjaśnienia dotyczące przewidzianej formy podziękowania dla uczestników badania (bon towarowy SODEXO o wartości 30 zł, do wykorzystania w ponad 50 tys. placówek handlowych). List jest podpisany przez dyrektora Fundacji CBOS, dr hab. Mirosławę Grabowską.

2. Do części respondentów posiadamy maile i telefony – a zatem możliwy jest też bezpośredni kontakt ankietera z respondentem, drogą telefoniczną lub mailową, w celu umówienia się w dogodnym dla respondenta terminie. Oczywiście respondent może także sam zadzwonić do ankietera na podany w liście informacyjnym numer kontaktowy.

3.  Osobom niedostępnym przez cały okres realizacji badania, ale wyrażającym gotowość wzięcia w nim udziału – o ile posiadają adres mailowy i zostanie on udostępniony ankieterowi CBOS – wyślemy link do strony, na której „zawieszona” będzie internetowa wersja ankiety.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących czy to wiarygodności ankietera czy czegokolwiek związanego z procesem realizacji badania, każdy respondent może zadzwonić do Zespołu Realizacji Badań CBOS, tel: (22) 860 04 50, czynny poniedziałek – piątek, w godz. 10-16.